Lodging 20 anys

Politica de Privadesa

En compliment del capítol II de la Llei 34/2002, LSSICE, l’informem que aquest lloc web és propietat de LODGING APARTMENTS, S.L., en endavant també del Prestador, amb domicili a Aragó, 373 baixos 08013, Barcelona, ​​telèfon: +34 931 146 004 i correu electrònic: info@lodgingapartments.com.

LODGING APARTMENTS, S.L., és responsable d’aquest Lloc Web i d’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) de Protecció de Dades de Caràcter Personal, amb pel que fa al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i Serveis de Comerç Electrònic (LSSICE), ha implantat totes les mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, establertes pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre (pel qual es desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes. .

Als efectes del que disposa la LOPD, LODGING APARTMENTS, S.L. l’informa que la informació que ens està facilitant voluntàriament s’incorporarà als nostres sistemes d’informació per tal de realitzar els tràmits comercials i administratius necessaris amb els usuaris del lloc web. Les operacions que es preveuen dur a terme són les següents: donar resposta a les consultes i/o facilitar informació sol·licitada per l’Usuari; realitzar la prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari; realitzar totes aquelles activitats de LODING APARTMENTS, S.L. descrit en aquest avís legal, i enviar el butlletí del lloc web.

El signant garanteix la veracitat de les dades facilitades i es compromet a la necessitat de comunicar els canvis que es puguin produir en les mateixes.

El Prestador, marcat amb un asterisc (*) a les caselles corresponents del formulari de contacte, informa l’Usuari d’aquestes obligacions, indicant quines dades són necessàries. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc a LODGING APARTMENTS, S.L. procedir al tractament de les dades facilitades per a les finalitats esmentades anteriorment.

El fet de no facilitar les dades personals sol·licitades o la no acceptació d’aquesta política de protecció de dades comporta la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació sobre els productes i serveis del Proveïdor.

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, el prestador està complint amb totes les disposicions de la normativa GDPR i LOPD per al tractament de dades personals sota la seva responsabilitat, de manera marcada amb els principis descrits a l’article 5 del RGPD i a l’article 4 de la LOPD, pel qual són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequada, pertinent, i limitada al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractats.

D’acord amb aquesta normativa, doncs, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Aragó, 373 baixos 08013, Barcelona, enviant un correu electrònic a info@lodgingapartments.com, indicant com a Assumpte: “LOPD, ARCO Rights”, i adjuntant una fotocòpia del seu DNI o qualsevol identificació legal similar, tal com indica la llei. Teniu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament realitzat abans de la retirada del consentiment. També tens dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si creus que s’han pogut vulnerar els teus drets en relació a la protecció de les teves dades (agpd.es).

CONFIDENCIALITAT I TRANSFERÈNCIA DE DADES A TERCERS

La informació que proporcioneu serà tractada de manera confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, segons l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, també es garanteix que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent.

LODGING APARTAMENTS, S.L. no cedirà dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedit a un tercer, la informació seria prèviament obtinguda per l’Usuari sol·licitant el consentiment exprés per a tal cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com les que intervenen en qualsevol fase del tractament, i/o les entitats a les quals hagin estat comunicades, -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligats a observar el secret professional, l’adopció de nivells de protecció, així com les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals, evitant, en la mesura del possible, l’accés no autoritzat, les modificacions il·legals, les substraccions i/o la pèrdua de dades, amb la finalitat de garantir el nivell de seguretat corresponent dels fitxers dels Proveïdors, segons la naturalesa i la sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest Lloc Web.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT 

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat de les mateixes per part de LODGING APARTMENTS, S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Protecció de Dades Personals.

Mitjançant aquesta Política de Privacitat l’informem que les fotografies que es pengen al lloc web són propietat de LODGING APARTMENTS, S.L., incloses les de menors d’edat, dels quals, per obtenir-les, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors, o representants legals mitjançant la signatura dels formularis elaborats a tal efecte pels centres en els quals formen part els menors. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors d’edat, com a titulars legals de l’exercici dels drets dels menors esmentats anteriorment, i sempre prèvia sol·licitud formal per escrit, poden indicar la negativa a utilitzar la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà en forma pixelada.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES 

L’Usuari és l’únic responsable de l’exactitud i veracitat de les dades remeses a LODGING APARTMENTS, S.L., exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i es fan responsables, en tot cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir les dades facilitades degudament actualitzades. L’Usuari es compromet a proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DELS ENLLAÇOS WEB 

LODGING APARTMENTS, S.L. es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el lloc web, podent fins i tot limitar o denegar l’accés a la informació.

LODGING APARTMENTS, S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en els llocs web de tercers als quals es pugui accedir a través dels enllaços des de qualsevol edat web propietat del Prestador.

La presència d’enllaços té una finalitat merament informativa i en cap cas implica cap suggeriment, invitació o reconeixement al respecte.

PRESENTACIÓ DEL CV (CURRICULUM VITAE)

En el cas que l’Usuari enviï el seu currículum a través de la nostra pàgina web, l’informem que la informació facilitada serà tractada per fer-lo partícip en els processos de selecció que hi pugui haver, realitzant una anàlisi del perfil del sol·licitant per tal de seleccionar el millor candidat. per a la vacant del Proveïdor. Us informem que aquest és l’únic tràmit oficial per acceptar el vostre currículum, per la qual cosa no s’acceptaran currículums presentats per un altre procediment. En cas de qualsevol canvi en les dades, si us plau, ens ho comuniqueu per escrit el més aviat possible, per tal de mantenir les vostres dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un període màxim d’un any, transcorregut el qual les dades seran suprimides garantint un respecte total a la confidencialitat, tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, un cop transcorregut el termini esmentat, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, si us plau, torneu a presentar el vostre currículum.

Les dades podran ser tractades i/o comunicades a les empreses membres del nostre grup durant el temps de conservació del currículum i per a les mateixes finalitats informades prèviament.

LODGING APARTAMENTS, S.L. SUBSCRIPCIÓ AL BLOG 

En el cas que l’Usuari es subscrigui al bloc, l’informem que la informació facilitada serà tractada per gestionar la seva subscripció al bloc d’informació amb avisos d’actualització i que es conservarà fins que hi hagi un interès mutu per arribar al final del el tractament. Quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, s’eliminaran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la pseudònim de les dades o la destrucció total de les dades. Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal de fer-ho.

PARTICIPACIÓ AL FÒRUM

En el cas que l’Usuari vulgui participar en els fòrums web, li informem que les dades facilitades seran tractades per regular la participació en el mateix. Qualsevol registre o transmissió de dades personals facilitades per l’Usuari en aquest fòrum implica el coneixement i acceptació inequívocs de l’Avís Legal i de la Política de Privacitat que s’exposen al lloc web. Les dades es conservaran mentre existeixi un interès mutu per arribar al final del tractament i quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la pseudònim de les dades o la destrucció total. de les dades. Les publicacions es mostraran públicament als usuaris del fòrum en línia.

PUBLICACIÓ DE COMENTARIS

En el cas que l’Usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, l’informem que la informació facilitada serà valorada per atendre els suggeriments, experiències o opinions proposats sobre els productes i/o serveis per tal de ser publicats al lloc web. amb la finalitat d’ajudar altres usuaris. Les dades es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir fins a la finalització del conveni i quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la pseudònim de les dades o la seva destrucció total. de les dades. Els testimonis es publicaran a la nostra web. Les úniques dades personals que es publicaran respecte a l’autor del testimoni serà el seu nom.

CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVADESA

LODGING APARTMENTS, S.L. es reserva el dret a modificar la política vigent per tal d’adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

CORREU COMERCIAL

LODGING APARTMENTS, S.L. es reserva el dret a modificar la política vigent per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

Segons la LSSICE, LODGING APARTMENTS, S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus electrònics comercials que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis de la Pàgina Web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre els correus electrònics del nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes, les relacions entre LODING APARTMENTS, S.L. i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest Lloc Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.